Logga trans TJJK

2016 > 02

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte måndagen den 21:e mars kl 20:00.

Agenda:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste   verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av medlemsavgifter.
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§12. Val av
         a) kassör för en tid av två år
         b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
         c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
         d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
         e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
          f) beslut om val av ombud till SDF-möten.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötets avslutande.

Från och med den 8/2 så delas barnträningen upp i två skilda pass. Ett för nybörjare och ett för de som har Gult bälte och uppåt. Samtidigt tidigareläggs starttiden för första passet till klockan 18:00, så att skillnaden i total träningstid för varje enskilt barn endast blir 30 min per pass.

Nybörjargruppen tränar då 18:00-19:00 och fortsättningsgruppen 19:00-20:00.

Genom att ändra i tiderna lite så blir det i praktiken mycket mer kvalitetstid per barn som tränarna kan använda till att lära ut teknikerna på ett bättre sätt.

Hälsningar
Barntränarna

Senaste inlägg

Nyhetsarkiv